Sevgi Üzerine Şiirler (Divan Şiiri Örnekleri)

Sevmek Üstüne, Aşk Üstüne ve Sevdaya Dair Bir Çok Şiir Yazılmış Paylaşılmıştır. Günümüzde yazılan şiirleri bir kenara atıp geçmiş dönemlerden bu güne gelen güzel aşk ve sevgi şiirlerine örnek arayanlar için bu güzel içerik ile sizinleyim. Ne Dersiniz Divan Şiiri ve Edebiyatına Başka Örnekler İle Katkıda Bulunmak İster misiniz ?

DÎVAN ŞİİRİNDEN ÖRNEKLER

***

 

İlm kesbiyle pâye-i rif’at

Arzû-yı muhâl imiş ancak

Aşk imiş her ne var âlemde

İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak

                                Fuzûlî

 

 

***

Ne tende cân ile sensiz ümîd-i sıhhat olur

Ne cân bedende gam-i firkatinde râhat olur

 

Ne çâre var ki firâkınla eğlenem bir dem

Ne tâli’im meded eyler visâle fırsat olur

 

Ne şeb ki kûyuna yüz sürmesem ol şeb ölürün

Ne gün ki kâmetini görmesem kıyâmet olur

 

Dil ise gitti kesilmez hevâ-yı aşkından

Nasîhat eylediğimce beter melâmet olur

 

Belâ budur ki alıştı belâlarınla gönül

Gamın da gelse dile bâis-i meserret olur

 

Nedir bu tâli’ ile derd-i Nef’i-i zârın

Ne şûhu sevse mülâyim dedikçe âfet olur

 

                                                      Nef’î

***

 

Aşka kâbil dil mi yok şehr içre yâ dilber mı yok

Mest yok meclisde bilmem mey mi yok sâgar mı yok

 

Gonca-i dil açılıp hâtır nice şâd olmaya

Bâğda güller mi yok gülşende bülbüller mi yok

 

Görmeziz bir dil ki tûtî gibi güftâr eyleye

Söyledir mi yok cihânda bilmezin söyler mi yok

 

Sengden dil kem mi yâ seng-i siyâhı la’l eder

Afitâb-i feyz-bahşâ-yı bülend-ahter mi yok

 

Niçin ebkâr-i ma’ânî beslemez erbâb-i nazm

Yoksa Yahyâ gibi üstâd-i sühan-perver mi yok

 

                                                      Ş.Yahyâ

***

 

Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma

Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma

 

Gâhîce uyandıkça şebistân-i safâda

Şol gice olan sohbet-i hemvârı unutma

 

Vardıkça şeker-hâba girip bister-i nâza

Ne zehr içer dîde-i bîdârı unutma

 

Ben sabr edeyim derd ü gam-i hecrine ammâ

Sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma

 

Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın

Ol va’de-i tekrâr-be-tekrârı unutma

 

Yok tâkati hicrânına lutf eyle efendim

Dil-haste-i aşkın olan Esrârı unutma

 

                                                   Esrâr Dede

***

Divan Şiirinde Aşk, Sevgi Şiiri Divan Şiirleri

Şarkı

 

Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni

Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni

Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek

Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

 

Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır

Rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır

Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır

Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

 

Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu

Sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu

Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu

Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

 

Bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine

Sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine

Tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine

Hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni

 

Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn’a salâ

Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana

Şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana

Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni

 

                                                    Şeyh Gâlib

***

 

BEYİTLER

 

Dil verdiğimiz yâre nigâh-i gazabından

Tasrîhe mecâl olmadı îmâ ile geçtik

                                                  Nâilî

***

 

Ders-i aşkın müşkilin Yahyâ nice halleylesin

Söyleyenler kendini bilmez bilenler söylemez

                                                 Ş.Yahyâ

 

***

 

Dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr

Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne

                                                 Râsih

 

***

 

Künc-i mihnetde rakîbâ beni tenhâ sanma

Kâr ger sende yatursa elemi bende yatur

                                                 Bağdadlı Rûhî

 

***

 

Ger derse Fuzûlî ki “güzellerde vefâ var”

Aldanma ki şâir sözü elbette yalandır

                                                 Fuzûlî

 

***

 

Cihânda âşık-i mehcûr sanma râhat olur

Neler çeker bu gönül söylesem şikâyet olur

                                                 Ş.Yahyâ

 

***

 

Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben

Bir âh ile bu âlemi vîrân ederim ben

                                                 Nef’î

 

***

 

Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek

Eşkimi kıldı füzûn giryemi hûn etti felek

Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân

Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek

                                                 Yavuz Sultan Selim

 

***

 

Sînede bir lahza ârâm eyle gel cânım gibi

Geçme ey rûh-i revân ömr-i şitâbânım gibi

                                                 Nedîm

 

***

 

Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzâr-i firâkız

Ateş kesilir geçse sabâ gülşenimizden

                                                    Selîmî

 

***

 

Göz yaşlı gönül zülf-i perîşânlar içinde

Kaldım karanu gecede bârânlar içinde

                                                 Tâcî Bey

 

***

 

Eczâmızı hep rîk-i beyâbân-i gam itsek

Cânâne giden nâme-i hicrâna dökülsek

                                                 Nâilî

Aşka Dair Şiirlere Gelin Sizlerde Divan Şiirinde Aşkı Anlatan Şiirleri Bize ileterek katkıda bulunun. 

En Aktif Yazarlar